K. P. LEFFLERS FOLKMUSIKSAMLING

För 65 år sedan utkom de första häftena i ett planerat verk om
Folkmusiken i Norrland
med avsikt att komplettera det stora verket Svenska låtar.
Häftena innehöll låtar och visor från några socknar i Ångermanland,
redigerade av deras upptecknare
K. P. Leffler.

Tyvärr fick Leffler aldrig se sitt livsverk fullbordat - drygt ett år
efter den första publiceringen 1921, gick han ur tiden.
Leffler är numera en inom svensk folkmusik nästan bortglömd
pionjär och hans stora folkmusiksamling har förblivit en
arkivgömma på länsmuseet i Härnösand.

Med denna första utgåva av K. P. Lefflers folkmusiksamling
tillerkännes dess upphovsman sent omsider berättigad uppmärksamhet.
Utan Lefflers pionjärinsats hade nämligen kunskapen om folkmusiken
i Norrland - särskilt från Ångermanland, som saknas i Svenska låtar - varit åtskilligt torftigare.

Denna utgåva innehåller Lefflers egenhändigt renskrivna uppteckningar
i faksimil, publicerade i samarbete med Svenskt visarkiv i
Stiftelsen Länsmuseet-Murbergets skriftserie
Arkiv för norr­ländsk hembygdsforskning.

Flera utgåvor är planerade men fortsättningen är i inte ringa grad beroende
av om K. P. Lefflers återupprättelse blir en folkmusikalisk tilldragelse av riksformat.

Tillbaka


K.P. Lefflers folkmusiksamling, del II

För fem år sedan utkom en första del med KP. Lefflers egenhändigt
renskrivna uppteckningar från 1910-talet, sammanställda av 1:e arkivarie
Margareta Jersild vid Svenskt visarkiv. Nu publiceras en andra del med
primäruppteckningar och kommentarer gjorda av Leffler i tio bevarade
små notishäften samt 375 melodier i tolkade spelförslag.

K.P. Leffler (1863-1922) var känd för att snabbt kunna teckna upp låtar.
Hans fältuppteckningar har nu tolkats av Gösta Johansson från Svanö.
Uppgiften för honom blev att följa Lefflers uppteckningar så nära som möjligt,
men ändå med viss frihet att gestalta spelförslagen efter eget öra. Genom att
återge samtliga koncept i faksimil ges en möjlighet, för den som vill, att göra
egna spelförslag eller att själv källkritiskt granska tolkningarna.

I KP. Lefflers samling i Länsmuseet-Murbergets arkiv finns endast ett fåtal
melodier bevarade i både primäruppteckning och renskrift.
Här presenteras uppteckningar som Leffler inte hann bearbeta före
sin död, men här finns också några primäruppteckningar till tidigare
publicerade renskrifter. Traditionsbärarbiografierna har, liksom i K.P. Lefflers
folkmusiksamling [del 1], skrivits av Margareta Jersild.

Genom denna bok får K.P. Lefflers pionjärinsats för folkmusiken i Norrland
åter en berättigad uppmärksamhet - melodierna är spelade och
upptecknade i Ångermanland, men uppges i en del fall härröra
från andra närliggande landskap. Låtsamlingen fortsätter härmed,
helt i enlighet med Lefflers intentioner, att fylla en av "luckorna" i Svenska låtar.

Tillbaka


K. P. Leffler - i folkmusikbevarandets tjänst

K. P. Leffler var eldsjäl, tidningsskribent och en av 1900-talets stora folkmusikkämpar.
Han gjorde uppteckningar av låtar och visor i Ångermanland, Medelpad, Södermanland,
Gästrikland, Jämtland, Härjedalen, Hälsingland, Dalarna och Uppland.
Han arrangerade spelmanstävlingar och han planerade och påbörjade en stort
upplagd utgivning av "Folkmusiken i Norrland".

Margareta Jersild, 1:e arkivarie vid Svenskt visarkiv, har här tecknat Karl Peter Lefflers
levnadsöde. Hon belyser hans olika verksamhetsgrenar inom folkmusiken och ger
biografiska data om de traditionsbärare som bidrog till hans samlingar.

Boken har kommit till genom ett mångårigt samarbete mellan Svenskt visarkiv och
Länsmuseet Västernorrland (tidigare Länsmuseet Murberget). Detta samarbete som
inleddes 1984 har resulterat i två tidigare publikationer, där folkmusiksamlingen från
Västernorrland har stått i centrum. Margareta Jersild avslutar nu serien
med att fokusera på människan K. P. Leffler och hans arbete för folkmusiken
på olika håll i landet.

Tillbaka